Obszar Pomocy - dobry psycholog i psychoterapeuta Wrocław

Obszar pomocy

Pomagam młodzieży oraz osobom dorosłym zmagającym się z problemami takimi jak:

Zaburzenia snu

Nieorganiczne zaburzenia snu powodowane są czynnikami emocjonalnymi (psychogennymi).

Nieorganiczne zaburzenia snu obejmują:

  • dyssomnie - głównym objawem są zaburzenia ilości, jakości lub pory snu: bezsenność, hipersomnia, zaburzenia rytmu snu i czuwania.
  • parasomnie - nieprawidłowe, krótkie epizody pojawiające się podczas snu, u dzieci mające podłoże rozwojowe, u dorosłych psychogenne: somnambulizm, lęki nocne, koszmary senne.

Zazwyczaj zaburzenia snu stanowią część obrazu klinicznego innego zaburzenia.

Klasyfikacja wg ICD-10 wyróżnia

Bezsenność nieorganiczna - to zaburzenie snu trwające przez co najmniej miesiąc, minimum trzy noce w tygodniu. Główne objawy obejmują trudności z zasypianiem, łatwe wybudzanie się w nocy oraz wczesne budzenie się rano, któremu nie towarzyszy uczucie wypoczęcia. Osoby cierpiące na bezsenność nieorganiczną odczuwają lęk przed snem, przeżywają natłok myśli dotyczący np. kłopotów osobistych, stanu zdrowia. Odczuwają wtórny lęk przed bezsennością i jej skutkami. Objawy bezsenności pojawiające się podczas nasilonego stresu są naturalnym zjawiskiem. Natomiast ich utrzymywanie się po ustąpieniu trudności wymaga leczenia.

Bezsenność jest częstym objawem zaburzeń afektywnych, nerwicowych, zaburzeń odżywiania się, nadużywania substancji chemicznych, schizofrenii, innych zaburzeń snu, np. koszmarów sennych.

Bezsenność częściej występuje u kobiet, osób starszych, osób z zaburzeniami psychicznymi i osób w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Nieorganiczna hipersomnia - są to stany nadmiernej senności w ciągu dnia lub napady snu, które nie wynikają ze zbyt małej ilości snu w ciągu nocy. Hipersomnii towarzyszą czasami trudności z przejściem ze stanu snu do czuwania (upojenie przysenne). Za zaburzenie uznaje się sytuację w której nadmierna senność występuje codziennie przez miesiąc lub powraca co jakiś czas znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie. Hipersomnia pojawia się najczęściej jako reakcja na trudne sytuacje i przybiera postać „ucieczki w sen”.

Nieorganiczna hipersomnia jest często objawem fazy depresyjnej zaburzenia afektywnego-dwubiegunowego, nawracających zburzeń depresyjnych lub epizodu depresyjnego.

Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania - polega na niezgodności indywidualnego rytmu snu i czuwania z rytmem oczekiwanym w danym środowisku. Zaburzenie to ma więc charakter relatywny. Za zaburzenie uznaje się sytuację w której bezsenność i nadmierna senność występują niemal codziennie przez minimum miesiąc albo powracają przez jakiś czas znacznie utrudniając codzienne funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania mogą mieć przyczyny psychogenne lub organiczne. Zazwyczaj stanowią element złożonego zespołu chorobowego, takiego jak zaburzenia osobowości lub zaburzenia afektywne.

Somnambulizm (sennowłóctwo) - jest to stan zaburzonej świadomości, w którym jednocześnie występują stany snu i czuwania. Pojawia się w pierwszej 1/3 snu nocnego. W czasie epizodu somnambulizmu pacjent wstaje z łóżka i podejmuje nieskoordynowaną aktywność ruchową. Towarzyszy temu niepełne przebudzenie, brak kontaktu werbalnego, niepełna orientacja oraz nieprawidłowa ocena rzeczywistości. Pacjent ma maskowatą twarz, obojętną twarz, nie reaguje na polecenia. Po przebudzenie epizod somnambulizmu pokryty jest niepamięcią. Somnambulizm częściej występuje u dzieci niż u dorosłych. Somnambulizm i napady lęku nocnego są stanami pokrewnymi. Najczęściej somnambulizm związany jest z aktualnymi, nieuświadamianymi konfliktami.

Lęki nocne - są to występujące podczas snu epizody panicznego lęku, pobudzenia psychoruchowego, pobudzenia układu autonomicznego (szybsze bicie serca, przyśpieszony oddech, rozszerzone źrenice, pocenie się). Za zaburzenie uznaje się sytuację w której jeden lub więcej epizodów przebudzeń ze snu zaczyna się głośnym, rozpaczliwym krzykiem. Epizody lęku nocnego trwają ok. 1-10 minut. Wybudzenie pacjenta jest bardzo trudne, a jeśli się powiedzie, pojawia się kilkuminutowy okres dezorientacji wykonywania stereotypowych ruchów. Po przebudzeniu epizod lęku pokryty jest częściową lub całościową niepamięcią.

Koszmary senne - są to lękowe marzenia senne, pozostawiające bardzo silne wrażenie i pamiętane przez pacjenta w najdrobniejszych szczegółach. Treść koszmarów sennych dotyczy zwykle zagrożenia życia, bezpieczeństwa, godności osobistej. Często powracają te same tematy i motywy. Koszmarom sennym towarzyszą silne reakcje emocjonalne, pobudzenie układu autonomicznego. Nie występują zmiany w zachowaniu śpiącej osoby. Po przebudzeniu pacjent od razu jest przytomny, prawidłowo zorientowany, dokładnie pamięta treść marzenia sennego. Występowanie koszmarów sennych, szczególnie jeśli ich tematyka powtarza się, może świadczyć o istnieniu nieświadomych, konfliktowych i zagrażających treści.

Inne nieorganiczne zaburzenia snu

Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone - odejmuje emocjonalne zaburzenia snu BNO

Cena wszystkich usług niezależnie od kategorii to 130zł za 50 minut terapii.

Chcesz umówić się na wizytę lub masz pytania?

Skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie "Kontakt" lub zadzwoń pod numer telefonu:
781 660 400 w godzinach 9:00 - 19:00